Ko su ti njegovi drugari? Zašto ona ostaje kasno sa novim drugaricama i odbija mi pozive? Zašto ne priča samnom?

Zabrinuti ste da li se vaše dete nalazi u lošem društvu koje ga može odvući u delinkvenciju. Pojava socijalno neprilagođenog ponašanja posebne populacione strukture stanovništva, koje se više ne smatra decom, ali u razvoju nije dostigla stadijum punoletstva, vrsta je prestupništva koje se naziva „maloletničkom delinkvencijom“. Pod pojmom „delinkvencija“ podrazumevaju se postupci koji su inkriminisani normama materijalnog krivičnog prava. S tim u vezi, maloletnička delinkvencija predstavlja asocijalno ponašanje osobe u razvojnom periodu, koje je odraz njenog poremećenog biološkog, psihološkog i socijalnog razvoja.

Maloletnička delinkvencija ukazuje na činjenicu da društvo nije reagovalo na signale koje je mlada osoba slala porodici, školi i vršnjacima. Treba imati u vidu da je savremeno društvo u Srbiji i državama u njenom okruženju u uslovima krize i neuspešne tranzicije veoma prijemčivo za pojavu različitih oblika devijantnog ponašanja. Nedostatak komunikacije između roditelja i dece, kriza porodice, kao i gubljenje društvenih vrednosti neki su od uzročnika koji danas dovode do porasta delinkventnog ponašanja, pa i do toga da maloletnička delinkvencija postaje ozbiljan problem celokupne zajednice.

 

Rano otkrivanje maloletničke delinkvencije

 

Delikventno ponašanje među decom je rezultat višestrukih faktora rizika, s obzirom na to da se mere zaštite koje su se preduzimale – pokazale kao nedovoljne. Profesionalci iz sistema obrazovanja, socijalne zaštite i pravosuđa, kao i roditelji, trebalo bi da imaju specifična znanja i veštine koje doprinose njihovom radu na prevenciji maloletničke delikvencije. Ipak, to često nije slučaj. Moramo sprečiti neželjeni razvoj u ponašanju svakog deteta i pomoći deci koja iz različitih razloga ne mogu držati svoje emocije i ponašanje pod kontrolom, kao i deca koja su počinila krivična dela.

Pažnja uglavnom bude usmerena na posledice i štete nastale kao rezultat određenog činjenja određenih krivičnih dela gde se kao izvršioci ili saučesnici pojavljuju maloletni izvršioci. Važno je prepoznati ponašanje koje ima delikvenciju za posledicu. Uz pomoć stručnjaka sa iskustvom, može se sprečiti razvoj dalje pojave i omogućiti osobi i njenom okruženju da ne ispolji neprihvatljivo društveno ponašanje.

Pri definisanju asocijalnog, antisocijalnog i delinkventnog ponašanja, koje se naziva društveno neprihvatljivim, posebna se pažnja, osim kulturoloških i socioloških osnova te sticaja okolnosti, poklanja se samim osobinama ličnosti. Uticaj okoline ne može u potpunosti objasniti ovakve oblike ponašanja. Osobine kao što su emocionalna stabilnost, tolerancija i upornost koje predstavljaju osnovne karakteristike ličnosti u interakciji bioloških poriva i socijalne i fizičke okoline, formiraju određeni tip ponašanja. Ključ je u prepoznavanju faktora koji mogu da uslove delikvenciju.

 

Maloletničke kriminalne grupe

 

Osnovne postavke koje adolescenti sebi postavljaju odnose se na potrebu za privatnošću, samosvojnošću, odgovarajućim materijalnim položajem, profesionalnim uspehom i kvalitetnim organizovanjem slobodnog vremena. Izraženo nezadovoljstvo mogućnostima izdvaja one koji na ovakve okolnosti reaguju socijalno devijantnim i kriminalnim aktivnostima.

Mladi neprestano žele da ih okruženje tretira kao odrasle, nastoje da budu zapaženi i posebni, a istovremeno su posebno osetljivi po pitanju ugleda i časti. U procesu traganja za svojim identitetom, mladi se uključuju u društvo. Oni imaju potrebu za udruživanjem, pa zahteve grupe koju prepoznaju kao sebi blisku često nadređuju zahtevima roditelja. Ponekada to mogu biti i grupe sa devijantnim ponašanjem, što se obično dešava u manje kontrolisanim uslovima.

U savremenim uslovima, briga o pojedincu nije u fokusu, pa se uprkos druženju kod mlade osobe stvara doživljaj usamljenosti. Mladi sve više gube direktan kontakt i prisnu povezanost sa roditeljima, nastavnicima i prijateljima. Gubi se svrha njihovih nastojanja da se uključe u društvo i njegove tokove, iako su za time silno žudeli. Upravo ovakav doživljaj može predstavljati teren na kriminalne oblike ponašanja.

U kriminalne grupe se povezuju mladi ljudi koji imaju neke psihološke ili društvene probleme. Njihova povezanost zasniva se na prihvatanju istih gledišta i vrednosti koje grupa podržava. To je posebno prisutno kada porodica, škola i druge ustanove za mlade, za njih nisu privlačne, pa grupa postaje zamena za porodicu. Nedostajuću ili izgubljenu porodičnu komunikaciju menjaju komunikacijom u grupi, a sadržaj njihovog grupisanja postaje kriminalno ponašanje.

 

Prevencija maloletničke delinkvencije

 

Cilj prevencije maloletničke delinkvencije je, u širem smislu, sprečavanje javljanja budućih delinkvenata, a, u užem smislu, odnosi se na lica koja su već počinila neko krivično delo. Opšta prevencija se primenjuje kao uticaj na mlade da ne čine krivična dela, a postiže se izazivanjem straha od kazne predviđene zakonima. Preventivne mere koje se preduzimaju pre nastupanja neželjenih posledica nazivaju se primarnom prevencijom. Njihov cilj je sprečavanje, onemogućavanje, predupređenje devijacija u ponašanju mladih.

Sekundarna prevencija maloletničke delinkvencije sastoji se iz niza konkretnih mera i aktivnosti različitih po svojoj prirodi i sadržini. Tu najpre spadaju aktivnosti čiji je cilj rano otkrivanje, tj. identifikovanje mladih u čijem je ponašanju došlo do devijacija. Nesumnjivo, rano otkrivanje početnih oblika prestupničkog ponašanja ima neprocenjivu vrednost za efikasnost mera sekundarne prevencije. Efikasnost tih mera zavisi i od toga koliko su izbor i primena pojedinih mera adekvatni ličnim i socijalnim osobenostima svakog konkretnog prestupnika.

 

Pomoć u ranoj detekciji i prevenciji

 

Detektivska agencija PROTECTA vam nudi pomoć u otkrivanju ovog problema. Detektivi naše agencije kao i psiholozi i pedagozi iz našeg tima će vam u najkraćem roku predočiti bitne dokaze i objasniti da li je vaše dete izloženo riziku od uticaja kriminogenih faktora.

Uz Vašu saglasnost i poverenje, agencija PROTECTA se mora „uhvatiti u koštac“ sa korenima, uzrocima i uslovima prestupničkog ponašanja, tj. mora težiti ukidanju ili ublažavanju dejstva opštih, posebnih i pojedinačnih faktora devijantnog ponašanja u čemu nam pomaže stručnost i iskustvo u radu. Vršimo obezbeđenje efikasne kontrole i nadzora nad delinkventnim maloletnim licima i decom, tj. nad licima iz ovih kategorija koja su u preddelinkventnom stanju, što uključuje i pravovremeno dostavljanje relevantnih podataka klijentu.