Kako da saznam sve o kompaniji sa kojom nameravam da poslujem ili da je kupim? Mogu li da izbegnem buduće sporove? Koja je realna vrednost kompanije? Da li postoje skriveni rizici? Ko se krije iza vlasničke strukture?

Korporativna praksa govori da Due Diligence predstavlja jedan od najvažnijih koraka koji se preduzimaju u procesu prodajne transakcije jednog privrednog društva, kojom se samo ugovaranje prodaje procenjuje sa finansijskog, pravnog i tehničkog aspekta. Njegovo sprovođenje je ključno za kompaniju jer predstavlja sigurnosni proces kojim se izbegava mogućnost namernog ili nenamernog krivog informisanja investitora.

Pravljenjem Due Diligence izveštaja moguće je izbeći eventualne buduće sporove koji se mogu javiti u toku i nakon prodaje privrednog društva. Ovo je moguće upravo zbog toga što nam Due Diligence omogućava da se izvrši detaljna analiza nekog pravnog društva pre, u toku i nakon sprovedene određene poslovne transakcije. Ukoliko se Due Diligence ne sprovede povećava se rizik same prodaje. To u praksi znači da se pristupanje kupovini jednog privrednog društva bez prethodnog postupka prikupljanja relevantnih informacija može da rezultira značajnim finansijskim gubicima investitora (ulagača).

Privatni istražitelji imaju potpuno drugačiji pristup od revizora, advokata i knjigovođa. Naša praksa iz službi bezbednosti, visoko obrazovanje i stručnost je nezamenljiva. U procesu analize ispituju se svi vidovi poslovanja društva, kako eksterni tako i interni. Sa nama nema „skrivenih kostura u ormanu“ ili nepoznanica o poreklu kapitala.

 

Znanje je moć

 

Kada Vam je potrebna jasna i kompletna slika stanja, povezanosti i pozicije kompanije i njenih zaposlenih, potrebno je da angažujete profesionalce koji mogu da sagledaju sve aspekte poslovanja i okruženja. Agencija PROTECTA pruža usluge koje obuhvataju sveobuhvatnu procenu imovine, obaveza, komercijalnog potencijala i drugih bitnih činjenica o firmama i kompanijama za čije poslovanje ste zainteresovani.

Naše provere daće Vam uvid u sve finansijske i nefinansijske aspekte poslovnih mogućnosti Vaših potencijalnih poslovnih partnera. Stručno obavljen Due Diligence je od izuzetne važnosti za donošenje značajnih poslovnih odluka – udruživanje i spajanje firmi, kupovina kompanije ili ulaganje i investicije. PROTECTA je tu da Vam pomogne da vaše poslovanje bude bezbedno.