Opet je na bolovanju? Šta je stvarni razlog njegovog odsustva? Kako se dogodila povreda na radu?

Kompanije su često suočene sa zloupotrebama od strane zaposlenih koje se najčešće svode na zloupotrebe odsustvovanja iz medicinskih razloga. Ovakvi postupci pojedinih zaposlenih ometaju normalne procese rada i uzrokuju značajnu štetu poslodavcima. Šta učiniti ukoliko se posumnja u zloupotrebu bolovanja ili neistinitim povredama na radu?

Prema Zakonu o radu, pacijent je dužan da u roku od tri dana poslodavcu dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad, na kojoj ne mora da stoji dijagnoza, jer su podaci o bolesti posebno osetljivi podaci o ličnosti. Poslodavac ima pravo da ukoliko posumnja u zloupotrebu bolovanja zatraži da se o njegovom trošku u specijalizovanoj instituciji po njegovom izboru proveri zdravstveno stanje radnika. Ukoliko radnik to odbije poslodavac može da mu da otkaz. A prema zakonu o zdravstvenom osiguranju, ako zaposleni zloupotrebi bolovanje gubi pravo na isplatu naknade. Takođe, poslodavac može da podnese zahtev domu zdravlja da se proveri bolovanje njegovog zaposlenog. U tom slučaju direktor doma zdravlja obavlja internu kontrolu i sastavlja komisiju koja prolazi dokumentaciju i utvrđuje da li je bilo propusta. Hoće li ceo proces trajati predugo sa svim birokratskim preprekama sistema?

 

Lažna bolovanja

 

Prema statističkim podacima u Srbiji se godišnje otvori oko 280.000 bolovanja, od kojih je više od 30.000 lažno. Izmenama i dopunama zakona o detektivskoj delatnosti iz 2019. godine, detektivi su ovlašćeni da prikupljaju podatke „o povredama radnih obaveza ili radne discipline“ što u značajnoj meri može pomaći poslodavcima da stanu na put lažnim bolovanjima.

Detektivski poslovi mogu se vršiti samo na osnovu i u okviru ugovora zaključenog u pisanoj formi između pravnog lica za detektivsku delatnost i korisnika usluga. Detektivska agencija vrši proveru aktivnosti ljudi koji su zvanično na bolovanju, nema provera kod doktora i u zdravstvenim ustanovama koje su dale bolovanje. Uvid u lekarsku dokumentaciju je zaštićen i bolnica nije u obavezi da odobri takav zahtev. Fotografija koju je načinio licencirani detektiv je dokument koji se koriste kao dokazni materijal u postupcima povrede radne discipline.

Poslodavci moraju da budu svesni da svaki ishitreni zaključak da je zaposleni zloupotrebio bolovanje može imati za posledicu vraćanje zaposlenog na posao i sve druge pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa koje je utvrdio sud. Zbog toga je važno angažovati proverenu detektivsku agenciju i ljude sa iskustvom i integritetom, kako bi podaci u postupku bili adekvatni i pružili dokaze potrebne za pravu odluku.

 

Zloupotreba i lažno predstavljanje

povreda na radu

 

Zaposleni ima pravo da bude zaštićen na radnom mestu, da bude bezbedan i da se tako oseća. Zakon o radu jasno predviđa da zaposleni ima pravo na zaštićenost na radu, kao i pravo na zdravstvenu zaštitu. Poslodavac obavezan da zaposlenom obezbedi uslove rada i organizuje rad na takav način da se obezbedi i očuva bezbednosti i zaštita života i zdravlja na radu.

Ukoliko poslodavac obavlja opasnu delatnost ili ukoliko tokom rada zaposleni rade sa mašinama i uređajima koji se mogu smatrati opasnom stvari, poslodavac neće odgovarati samo ako dokaže da je povreda nastala kao posledica nekog drugog uzroka ili ukoliko dokaže da je šteta nastala isključivom radnjom zaposlenog ili nekog trećeg lica, koju poslodavac nije mogao da predvidi niti ukloni.

Svakako bilo koja povreda na radu je izuzetno traumatična stvar za celu organizaciju, a posebno za pojedinca koji se našao u takvoj situaciji. Važno je sagledati sve aspekte događaja kako bi se pored brige za zaposlenog utvrdilo i kako se povreda dogodila. Na ovaj način se može promeniti proces ili postupak i mogu se sprečiti budući incidentni.

Nažalost, praksa govori i o tome da postoji jedan broj slučajeva gde oštećeni zaposleni pokušava da iskoristi događaj te sa lažnom ili fiktivnom dokumentacijom dobije dodatno osiguranje. U ovim slučajevima je veoma važno sa pažnjom i delikatnošću pristupiti slučaju i uz proverenu i iskusnu agenciju doći do činjenica kako se ne bi prenaglilo u donošenju odluke i sagledavanju konkretnog slučaja.

 

Ispravnost odluke uz

stručnu podršku istrage

 

Agencija PROTECTA pruža pomoć disciplinskim organima poslodavca u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije o zloupotrebama odsustvovanja i omogućava im preduzimanje disciplinskih postupaka čime se postižu i značajni preventivni efekti. Drugi zaposleni će videti ozbiljnost sa kojom se pristupa svakom pokušaju zloupotrebe što će usloviti manju verovatnoću lažiranja bolovanja ubuduće.

Izvršićemo detaljnu analizu i povezanih slučajeva u ovoj oblasti, kao što su pokušaji da se lažnim prikazom događaja, fiktivnom ili falsifikovanom dokumentacijom, realizuju odštetni zahtevi preko polise osiguranja od povreda na radu. Naš tim stručnih i profesionalnih saradnika može ispitati podrobno svaki slučaj i pomoći Vam da donesete odluku kojom ćete biti uvereni u ispravnost postupka.