MMXIV © Detektivska Agencija PROTECTA, 11000 Beograd, Pukovnika Purića 4, 011/3977-756, 011/3977-434


KORPORATIVNA BEZBEDNOST


Korporativna bezbednost u smislu sveobuhvatne zaštite poslovanja privrednih subjekata, predstavlja kompleksan zadatak i izazov za profesionalnu agenciju koja će Vam pomoći da rizike svedete na najmanju moguću meru.


Zaštita poslovanja od mogućeg ugrožavanja od strane neprijateljskih i zlonamernih delovanja, danas je jedan od prioriteta u radu svake kompanije.  Uspešno i efikasno organizovan sistem korporativne zaštite štiti biznis od rizika, formira osnovu za donošenje važnih poslovnih odluka, garantuje uspešnu proveru sadašnjih ili potencijalnih poslovnih partnera, onemogućava oticanje poverljivih informacija.
Detektivska agencija Protecta ima visoko stručan i usko profesionalno edukovan kadar koji će Vam ponuditi kvalitetan bezbednosni konsalting i pružiti praktične, efikasne i diskretne usluge.PROVERA BONITETA POSLOVNIH SUBJEKATA


Detektiska agencija Protecta će za Vaše potrebe izvršiti proveru boniteta firmi za čije materijalno i finansijsko stanje ste zainteresovati jer poslujete ili imate nameru da sa njima poslujete u narednom periodu. Izveštaj naših detektiva će Vam dati sve relevantne podatke o ukupnom poslovanju i materijalnom statusu kompanije za koju ste zainteresovani.OTKRIVANJE PREVARA, UNUTRAŠNJIH KRAĐA, ODAVANJA POSLOVNIH TAJNI


Ukoliko imate sumnju da vas neko od zaposlenih u Vašoj firmi potkrada ili sumnjate da se bavi nekim drugim radnjama koje mogu naneti štetu Vašoj kompaniji možete se obratiti detektivskoj agenciji Protecta.


Naši detektivi sa prethodnim višegodišnjim stažom u organima bezbednosti u mogućnosti su da, pored klasičnih krađa imovine (novac, sitan inventar, gorivo, gradjevinski materijal, sirovine i proizvodi i sl.), sprovedu diskretnu istragu i ako se radi o prevarama od strane poslovnih partnera, primanju mita, neovlašćenog kontaktiranja sa konkurencijom, odavanju poslovne tajne, otkriju izvršioce i dostave Vam validan dokazni materijal.


„Prikriveni islednik“ je još jedna od metoda koje koristimo u našem radu. Naš tajni operativac čije angažovanje je poznato samo Vama, u stanju je da izgradi poverenje i razvije kontakte koji će mu omogućiti da prikupi podatke koji su potrebni za rešavanje specifičnih problema, odnosno da potkrepi ili opovrgne Vaše sumnje u lojalnost i poštenje Vaših zaposlenih.FINANSIJSKE ISTRAGE – OTKRIVANJE FINANSIJSKE PREVARE


Period tranzicije izazvao je pojavu takozvanih “fantomskih firmi”, čiji su osnivači lica koja su svesno osnovala takve firme radi raznih prevara i zloupotreba i finansijskih mahinacija. Nedovoljna izgrađenost i pouzdanost sistema pravne zaštite otvara prostor za aktivnost privatnih istražitelja, koji naručiocu usluga mogu pružiti veliku pomoć i blagovremeno mu signalizirati stanje poslovanja pojedinih privrednih subjekata, odnosno poslovnih partnera klijenta. Na taj način, privatni detektivi će svojim informacijama značajno doprineti da se preduprede potencijalni budući problemi (prevare, fiktivnost firmi, falsifikovanje dokumentacije, izvlačenje novca sa računa i dr.).


FINANSIJSKE PREVARE - Danas su međunarodno, finansijsko i poslovno okruženje suočeni sa narastajućim obimom pojava finansijskih prevara, koje ugrožavaju ekonomsku stabilnost  i dovodi do opšte nestabilnosti naročito u zemljama regiona. Glavni uzroci finansijskih prevara - Nekvalitetni, nepotpuni i neistiniti finansijski izveštaji, koje podnose menadžeri kompanija vlasnicima kapitala i ostalim relevantnim korisnicima, mogu se označiti jednim od glavnih uzroka učestalih pojava prevara i pronevera u našoj zemlji. Povećanju broja prevara doprinela je i pojava da nezavisni revizori, prilikom sastavljanja plana revizije i tokom revizije finansijskih izveštaja, ne poklanjaju veću pažnju otkrivanju prevara i njihovom obelodanjivanju.


OTKRIVANJE PREVARE - Običajno pravo i sudska praksa prevaru označavaju kao nepoštene i nečasne postupke, lažna i neistinita objašnjenja, lažna knjigovodstvena dokumenta, nepotpune i neistinite finansijske izveštaje, sakrivanje imovine i druge slične radnje sa nepoštenim namerama.


U raznim oblicima prevare se manje-više, javljaju kod većine privrednih društava. Učestalim pojavama prevara doprinose sledeći faktori:

neadekvatni kontrolni sistemi - kontrole u firmama koje ne obuhvataju redovan pregled poslovanja;
korporativne reorganizacije - često nisu efikasne i često dovode do slabljenja  kontrole, što podstiče klimu za prevare, naročito od menadžmenta srednjeg nivoa, iz bojaznosti da ne bi izgubili svoje pozicije;
strah od gubitka posla - ukoliko u korporaciji postoji osećaj nesigurnosti radnog mesta gubi se korporativna lojalnost i zaposleni će biti u iskušenju da podnošenjem lažnih izveštaja opravdavaju svoj opstanak u firmi;


Brz razvoj kompjuterskih tehnologija izazvao je nove probleme sa povećanjem kompjuterskih prevara u kompanijama i kod drugih institucija gde je intenzivna kompjuterska obrada poslovanja sa velikim brojem poslovnih komitenata. Unutar privrednih društava, aktivnosti na otkrivanju i preventivnoj zaštiti od prevara usmeravaju se pre svega na organizovanje samozaštite, što je i najvažniji pravac aktivnosti protiv prevara u privredi.

Za određeni vremenski period donose se planovi preventivne zaštite od prevara, a njihovo sprovođenje je uslovljeno sistematskom kontrolom funkcionisanja internih kontrolnih sistema i proverama izvršenja planova. Istražiteljske usluge vezane za finansijske istrage potražuju se uglavnom u okolnostima kada se sumnja ili naslućuje mogućnost pojave kriminalnih radnji u finansijskim izveštajima ili kada se žele provere preventivnog karaktera u poslovanju klijenta.PROFESIONALNI INTERVJUI, POLIGRAFSKO ISPITIVANJE


Da bi smo Vam pomogli da što pre otklonite sumnje i dođete do pune istine, detektivi agencije Protecta za Vaše potrebe će obaviti profesionalne razgovore sa osobama koje su na bilo koji način umešani u događaje koji bi Vama ili Vašoj firmi mogli naneti štetu.


Blagovremeno otkrivanje pravih činjenica u vezi sa mogućim ugrožavanjima ili nastalim štetama, jeste temelj za sprečavanje korporativnih malverzacija, kradja, prevara, mita, sukob interesa, iznude, pronevere i sl.


U tom smislu, pored profesionalnog informativnog razgovora, detektivska agencija Protecta može Vam ponuditi i usluge profesionalnog poligrafskog ispitivanja (“detektor laži”). Ovo ispitivanje obavljaju licencirani poligrafski ispitivači sa višegodišnjim iskustvom u radu u državnom i privatnom sektoru bezbednosti.TAJNI KUPCI


Često je neophodno da se iz perspektive kupca izvrši ocena nivoa usluga Vašeg preduzeća – trgovački objekti, restorani, banke, prodavnice, benzinske stanice, provajderske usluge, turističke agencije i dr. Ovakva procena će Vam pomoći da proverite funkcionisanje čitavog lanca izmedju Vas i potrošača, da proverite ljubaznost i stručnost Vašeg osoblja, ali i eventualne mogućnosti zloupotrebe i korupcije.


Detektivska agencija Protecta Vam može obezbediti preciznu sliku korisničkog servisa i “shoping iskustva” jer će koristiti ljude u realnim situacijama u kojima se inače nalaze pravi kupci, odnosno korisnici usluga.ZAŠTITA OD ELEKTRONSKIH SREDSTAVA


Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći da potvrdite ili opovrgnete sumnje ili pretpostavke da ste izloženi neovlašćenoj primeni elektronskih sredstava praćenja i nadzora (prislušni uredjaji, tajne kamere, tajno ugradjena GPS sredstava).


Naši tehnički stručnjaci ispitaće i izvršiti kontrolu Vašeg stana, poslovnog prostora  ili vozila, mobilnog telefona, kao i objekata koje koristite ili imate nameru da se tek uselite u njih. Ove mere su posebno značajne kad imaju preventivni karakter i kada se sprovode periodično ali nenajavljeno, uz punu diskreciju.ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA


Nosilac autorskog prava je izvorni sticalac prava intelektualne svojine ili njegov pravni sledbenik, uključujući i profesionalna udruženja, odnosno organizacije i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u skladu sa zakonom. Ova prava se najčešće povređuju izradom lažnih primeraka autorskog dela, stavljanjem lažnog žiga na robu, krivotvorenjem dizajna pakovanja, izradom lažnih etiketa.


Distribucijom ovakvih lažnih proizvoda nanosi se velika šteta vlasnicima, a naši detektvi Vam mogu pomoći u otkrivanju izvršilaca, pronalaženju objekata u kojima se proizvodi ili skladištvi ovakva roba, odnosno otkrivanju štamparija lažnih pakovanja ili etiketa.PIRATERIJA


Piratski primerci su primerci autorskog dela, uključujući i računarske programe, koji su izrađeni bez saglasnosti nosioca prava. Najčešće se radi o muzici ili filmovima koji su, bez saglasnosti autora “narezani” na CD ili DVD medije sa namerom umnožavanja i distribucije.


Ovakvi vidovi proizvodnje, držanja i prometa su zabranjeni, a autorima se nanosi velika šteta. Detektvi agencije Protecta Vam mogu pomoći u otkrivanju izvršilaca, pronalaženju objekata u kojima se obavlja neovlašćena proizvodnja ovakve robe.