KORPORATIVNA BEZBEDNOSTKorporativna bezbednost u smislu sveobuhvatne zaštite poslovanja privrednih subjekata, predstavlja kompleksan zadatak i izazov za profesionalnu agenciju koja će Vam pomoći da rizike svedete na najmanju moguću meru.


Zaštita poslovanja od mogućeg ugrožavanja od strane neprijateljskih i zlonamernih delovanja, danas je jedan od prioriteta u radu svake kompanije.  Uspešno i efikasno organizovan sistem korporativne zaštite štiti biznis od rizika, formira osnovu za donošenje važnih poslovnih odluka, garantuje uspešnu proveru sadašnjih ili potencijalnih poslovnih partnera, onemogućava oticanje poverljivih informacija.


Detektivska agencija Protecta ima visoko stručan i usko profesionalno edukovan kadar koji će Vam ponuditi kvalitetan bezbednosni konsalting i pružiti praktične, efikasne i diskretne usluge.PROVERA BONITETA POSLOVNIH SUBJEKATA


Detektiska agencija Protecta će za Vaše potrebe izvršiti proveru boniteta firmi za čije materijalno i finansijsko stanje ste zainteresovati jer poslujete ili imate nameru da sa njima poslujete u narednom periodu. Izveštaj naših detektiva će Vam dati sve relevantne podatke o ukupnom poslovanju i materijalnom statusu kompanije za koju ste zainteresovani.OTKRIVANJE PREVARA, UNUTRAŠNJIH KRAĐA, ODAVANJA POSLOVNIH TAJNI


Ukoliko imate sumnju da vas neko od zaposlenih u Vašoj firmi potkrada ili sumnjate da se bavi nekim drugim radnjama koje mogu naneti štetu Vašoj kompaniji možete se obratiti detektivskoj agenciji Protecta.


Naši detektivi sa prethodnim višegodišnjim stažom u organima bezbednosti u mogućnosti su da, pored klasičnih krađa imovine (novac, sitan inventar, gorivo, gradjevinski materijal, sirovine i proizvodi i sl.), sprovedu diskretnu istragu i ako se radi o prevarama od strane poslovnih partnera, primanju mita, neovlašćenog kontaktiranja sa konkurencijom, odavanju poslovne tajne, otkriju izvršioce i dostave Vam validan dokazni materijal.


„Prikriveni islednik“ je još jedna od metoda koje koristimo u našem radu. Naš tajni operativac čije angažovanje je poznato samo Vama, u stanju je da izgradi poverenje i razvije kontakte koji će mu omogućiti da prikupi podatke koji su potrebni za rešavanje specifičnih problema, odnosno da potkrepi ili opovrgne Vaše sumnje u lojalnost i poštenje Vaših zaposlenih.FINANSIJSKE ISTRAGE – OTKRIVANJE FINANSIJSKE PREVARE


Period tranzicije izazvao je pojavu takozvanih “fantomskih firmi”, čiji su osnivači lica koja su svesno osnovala takve firme radi raznih prevara i zloupotreba i finansijskih mahinacija. Nedovoljna izgrađenost i pouzdanost sistema pravne zaštite otvara prostor za aktivnost privatnih istražitelja, koji naručiocu usluga mogu pružiti veliku pomoć i blagovremeno mu signalizirati stanje poslovanja pojedinih privrednih subjekata, odnosno poslovnih partnera klijenta. Na taj način, privatni detektivi će svojim informacijama značajno doprineti da se preduprede potencijalni budući problemi (prevare, fiktivnost firmi, falsifikovanje dokumentacije, izvlačenje novca sa računa i dr.).


FINANSIJSKE PREVARE - Danas su međunarodno, finansijsko i poslovno okruženje suočeni sa narastajućim obimom pojava finansijskih prevara, koje ugrožavaju ekonomsku stabilnost  i dovodi do opšte nestabilnosti naročito u zemljama regiona.

Glavni uzroci finansijskih prevara - Nekvalitetni, nepotpuni i neistiniti finansijski izveštaji, koje podnose menadžeri kompanija vlasnicima kapitala i ostalim relevantnim korisnicima, mogu se označiti jednim od glavnih uzroka učestalih pojava prevara i pronevera u našoj zemlji. Povećanju broja prevara doprinela je i pojava da nezavisni revizori, prilikom sastavljanja plana revizije i tokom revizije finansijskih izveštaja, ne poklanjaju veću pažnju otkrivanju prevara i njihovom obelodanjivanju.


OTKRIVANJE PREVARE - Običajno pravo i sudska praksa prevaru označavaju kao nepoštene i nečasne postupke, lažna i neistinita objašnjenja, lažna knjigovodstvena dokumenta, nepotpune i neistinite finansijske izveštaje, sakrivanje imovine i druge slične radnje sa nepoštenim namerama.


U raznim oblicima prevare se manje-više, javljaju kod većine privrednih društava. Učestalim pojavama prevara doprinose sledeći faktori:

neadekvatni kontrolni sistemi - kontrole u firmama koje ne obuhvataju redovan pregled poslovanja;
korporativne reorganizacije - često nisu efikasne i često dovode do slabljenja  kontrole, što podstiče klimu za prevare, naročito od menadžmenta srednjeg nivoa, iz bojaznosti da ne bi izgubili svoje pozicije;
strah od gubitka posla - ukoliko u korporaciji postoji osećaj nesigurnosti radnog mesta gubi se korporativna lojalnost i zaposleni će biti u iskušenju da podnošenjem lažnih izveštaja opravdavaju svoj opstanak u firmi;


Brz razvoj kompjuterskih tehnologija izazvao je nove probleme sa povećanjem kompjuterskih prevara u kompanijama i kod drugih institucija gde je intenzivna kompjuterska obrada poslovanja sa velikim brojem poslovnih komitenata. Unutar privrednih društava, aktivnosti na otkrivanju i preventivnoj zaštiti od prevara usmeravaju se pre svega na organizovanje samozaštite, što je i najvažniji pravac aktivnosti protiv prevara u privredi.

Za određeni vremenski period donose se planovi preventivne zaštite od prevara, a njihovo sprovođenje je uslovljeno sistematskom kontrolom funkcionisanja internih kontrolnih sistema i proverama izvršenja planova.

Istražiteljske usluge vezane za finansijske istrage potražuju se uglavnom u okolnostima kada se sumnja ili naslućuje mogućnost pojave kriminalnih radnji u finansijskim izveštajima ili kada se žele provere preventivnog karaktera u poslovanju klijenta.PROFESIONALNI INTERVJUI, POLIGRAFSKO ISPITIVANJE


Da bi smo Vam pomogli da što pre otklonite sumnje i dođete do pune istine, detektivi agencije Protecta za Vaše potrebe će obaviti profesionalne razgovore sa osobama koje su na bilo koji način umešani u događaje koji bi Vama ili Vašoj firmi mogli naneti štetu.


Blagovremeno otkrivanje pravih činjenica u vezi sa mogućim ugrožavanjima ili nastalim štetama, jeste temelj za sprečavanje korporativnih malverzacija, kradja, prevara, mita, sukob interesa, iznude, pronevere i sl.


U tom smislu, pored profesionalnog informativnog razgovora, detektivska agencija Protecta može Vam ponuditi i usluge profesionalnog poligrafskog ispitivanja (“detektor laži”). Ovo ispitivanje obavljaju licencirani poligrafski ispitivači sa višegodišnjim iskustvom u radu u državnom i privatnom sektoru bezbednosti.TAJNI KUPCI


Često je neophodno da se iz perspektive kupca izvrši ocena nivoa usluga Vašeg preduzeća – trgovački objekti, restorani, banke, prodavnice, benzinske stanice, provajderske usluge, turističke agencije i dr. Ovakva procena će Vam pomoći da proverite funkcionisanje čitavog lanca izmedju Vas i potrošača, da proverite ljubaznost i stručnost Vašeg osoblja, ali i eventualne mogućnosti zloupotrebe i korupcije.


Detektivska agencija Protecta Vam može obezbediti preciznu sliku korisničkog servisa i “shoping iskustva” jer će koristiti ljude u realnim situacijama u kojima se inače nalaze pravi kupci, odnosno korisnici usluga.ZAŠTITA OD ELEKTRONSKIH SREDSTAVA


Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći da potvrdite ili opovrgnete sumnje ili pretpostavke da ste izloženi neovlašćenoj primeni elektronskih sredstava praćenja i nadzora (prislušni uredjaji, tajne kamere, tajno ugradjena GPS sredstava).


Naši tehnički stručnjaci ispitaće i izvršiti kontrolu Vašeg stana, poslovnog prostora  ili vozila, mobilnog telefona, kao i objekata koje koristite ili imate nameru da se tek uselite u njih. Ove mere su posebno značajne kad imaju preventivni karakter i kada se sprovode periodično ali nenajavljeno, uz punu diskreciju.ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA


Nosilac autorskog prava je izvorni sticalac prava intelektualne svojine ili njegov pravni sledbenik, uključujući i profesionalna udruženja, odnosno organizacije i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u skladu sa zakonom. Ova prava se najčešće povređuju izradom lažnih primeraka autorskog dela, stavljanjem lažnog žiga na robu, krivotvorenjem dizajna pakovanja, izradom lažnih etiketa.


Distribucijom ovakvih lažnih proizvoda nanosi se velika šteta vlasnicima, a naši detektvi Vam mogu pomoći u otkrivanju izvršilaca, pronalaženju objekata u kojima se proizvodi ili skladištvi ovakva roba, odnosno otkrivanju štamparija lažnih pakovanja ili etiketa.PIRATERIJA


Piratski primerci su primerci autorskog dela, uključujući i računarske programe, koji su izrađeni bez saglasnosti nosioca prava. Najčešće se radi o muzici ili filmovima koji su, bez saglasnosti autora “narezani” na CD ili DVD medije sa namerom umnožavanja i distribucije.


Ovakvi vidovi proizvodnje, držanja i prometa su zabranjeni, a autorima se nanosi velika šteta. Detektvi agencije Protecta Vam mogu pomoći u otkrivanju izvršilaca, pronalaženju objekata u kojima se obavlja neovlašćena proizvodnja ovakve robe.
BEZBEDNOSNA PROVERA ZAPOSLENIHPoslovanje privrednih subjekata izloženo je brojnim rizicima. Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći da otkrijete da li ste suočeni sa problemom unutrašnjih krađa, pronevera, finansijskih malverzacija ili korupcije zaposlenih koji su na značajnim pozicijama ili rukuju  poverljivim informacijama.


Proveravanje referenci kandidata koji apliciraju za posao postala je uobičajena stvar i u našoj sredini. Detektivska agencija Protecta diskretno i profesionalno može izvršiti proveru verodostojnost podataka iz biografije kandidata. Naše provere, utvrđeni planovi, procedure i predložene mere znatno će poboljšati stanje bezbednosti u Vašoj kompaniji i svesti rizike na prihvatljiv minimum.PROVERA BIOGRAFIJA (CV)


Detektivska agencija Protecta za Vaše potrebe može preduzeti sve raspoložive mere u cilju provere tačnosti podataka koje su kandidati za rad kod korisnika usluga naveli u svojoj prijavi i priloženoj biografiji (CV). Možemo prikupljati i obrađivati podatke na sve dostupne, raspoložive i moguće načine, u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti i drugim važećim propisima o vođenju postupaka, zaštiti podataka o ličnosti i slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.


Naši detektivi su ovlašćeni da vrše potrebne provere,  prikupljanje i obradu podataka dobijenih iz evidencija koje državni organi vode po pitanju boravišta i prebivališta lica, kao i podataka dobijenih od prethodnih poslodavaca kandidata. Svi prikupljeni podaci biće korišćeni isključivo u službene svrhe uz obavezu Agencije da ih čuva kao poslovnu tajnu čak i po prestanku ugovornog odnosa.PSIHOLOŠKI PROFIL I PROCENA LIČNOSTI


Ukoliko ste, kao poslodavac, uočili bitne promene ponašanja Vašeg zaposlenog ili imate bilo kakve opravdane razloge da posumnjate da se radi o reakcijama zaposlenog na neke bitne spoljašnje uticaje (napad konkurencije, složeni porodični problemi, zdravstveni problemi, odavanje porocima), predlažemo da naši detektivi prikupe potrebne podatke i utvrde prave razloge.


Detektivska agencija Protecta za ovo angažuje iskusne psihologe  koji su bili ili su još uvek angažovani upravo na profesionalnim procenama ličnosti i potpuno su kvalifikovani da daju pravu ocenu sposobnosti lica za dalji rad. U poslednje vreme sve više kompanija korisnika naših usluga se kod izbora kandidata za prijem u radni odnos pored provere biografije kandidata odlučuje i za psihološko testiranje kandidata sa procenom ličnosti.PROVERA FINANSIJSKOG STANJA


Promene izgleda i ponašanja kod zaposlenog ili člana porodice mogu ukazivati na promene u uobičajenoj finansijskoj situaciji lica, bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili svi pokazatelji ukazuju na dodatni priliv novca. Ukoliko Vam nisu poznate novonastale okolnosti kod lica za koje ste zainteresovani, detektivska agencija Protecta Vam može pomoći da utvrdite pravo finansijsko stanje.


Ova kategorija usluga je veoma značajna zbog činjenice da osoba može biti izložena uceni, da je postala zavisna od kocke ili drugih skupih poroka i pravovremena reakcija će pomoći kako ugroženom licu tako i njegovom poslodavcu ili porodici.


S druge strane, neobjašnjivo a značajno poboljšanje materijalnog statusa takođe je upozoravajuća indicija pre svega zbog mogućnosti da se lice počelo baviti nedozvoljenim aktivnostima (krađe, prevare, pronevere, odavanje poslovne tajne i sl.). I u ovom slučaju utvrđivanjem porekla novostečene imovine i pravovremeno reagovanje je od značaja kako za budućnost lica za koje smo zainteresovani tako i za njegovog poslodavca ili porodicu.


Sve provere i podaci koje detektivi pribave smatraju se poslovnom tajnom.TESTIRANJE NA NARKOTIKE


Po istraživanju američkih kolega 25% testiranih kandidata za zaposlenje ne prođe test na narkotike, pri čemu je bilo i lica starosti izmedju 40 i 50 godina, ozbiljnih poslovnih ljudi koji nisu prošli test, tj. bili su pozitivni na određene psihoaktivne supstance.


Upravo ovi podaci dokazuju da poslodavci jednostavno moraju proveravati kandidate pre zaposlenja, odnosno da li su im već zaposleni radnici u svakom trenutku psiho-fizički sposobni za poslove koje  obavljaju. Posebno je značajno da se takvim testovima podvrgavaju svi koji su na radnim mestima koja sa sobom nose posebne rizike i odgovornost i gde je procenjeno da bi radnik pod dejstvom narkotika mogao da ugrozi i sebe i druge zaposlene.


Detektivska agencija Protecta za Vaše potrebe može uspešno organizovati i sprovesti testiranje na narkotike najsavremenijim metodama i sredstvima i to testiranjem površina (stolovi, kvake, kancelarijski materijal, radne površine, vozila i sl.) sa kojima zaposleni dolaze u kontakt. Na ovaj način diskretno dobijamo informaciju da li zaposleni dolaze u dodir sa narkoticima.  ALKOTESTIRANJE


Alko-test je izuzetno korisna metoda zaštite zaposlenih i poslodavca, često se koristi na mnogim radnim mestima, posebno u velikim sistemima, gde ima mnogo „slobodnog ponašanja“ tokom obavljanja poslova, pa zaposleni piju i na radnom mestu.


Na radnim mestima koja sa sobom nose posebne rizike i odgovornost ne može se dozvoliti da radi odrđeno lice koje je pod dejstvom alkohola jer time ugrožava sebe i druge zaposlene, a poslodavca izlaže riziku i potencijalnoj odgovornosti zbog nastale štete. Detektivska agencija Protecta za Vaše potrebe može uspešno organizovati i sprovesti redovna ili vanredna alkotestiranje zaposlenih najsavremenijim metodama i sredstvima.
PRONALAŽENJE LICA I PREDMETADetektivska agencija Protecta uspešno se bavi pronalaskom lica koja se kriju ili Vam je nepoznato mesto njihovog boravišta a želeli bi da direktno ili preko posrednika stupite u vezu sa tom osobom.


To mogu biti različite kategorije lica, na primer članovi porodice ili prijatelji sa kojima ste izgubili kontakt, ali i osobe koje, bez obzira na razlog, izbegavaju da prihvate susret sa Vama ili se kriju. U svim ovakvim situacijama, detektivska agencija Protecta Vam svakako može pomoći jer sa godinama iskustva u ovom polju istraga imamo iza sebe odlične rezultate u uspešnoj potrazi i pronalaženju lica.


U ovoj kategoriji usluga, Detektivska agencija Protecta je spremna da za Vaše potrebe aktivno radimo na pronalaženju i identifikaciji onih koji na bilo koji način ugrožavaju Vaš ustaljeni način života, koji ugrožavaju Vašu porodicu i brak, atakuju na zdravlje i blagostanje Vaše dece, ako i onih  osoba koje su Vam prouzrokovale materijalnu štetu krađom ili neplaćanjem za izvršene usluge.


Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći i u potrazi za predmetima od vrednosti koji su izgubljeni ili sumnjate da su ukradeni, izgubljenim dokumentima, kao i dokumentima i dokazima o vlasnicima oduzete imovine ili njihovim naslednicima.PRONALAŽENJE NESTALIH LICA


Detektivska agencija Protecta veoma je uspešna u pronalaženju i utvrđivanju adrese prebivališta i boravišta  lica za sa kojima ste davno izgubili vezu i za koja ste po bilo kom osnovu zainteresovani da ih  pronađete.


Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći da pronađete bivšeg  prijatelja ili kolegu iz škole ili sa studija, ali se, prema našem dosadašnjem iskustvu, najčešće radi o članovima uže ili šire porodice koji su davno otišli u inostranstvo ili u neki drugi grad u regionu i sa kojima godinama niste bili u kontaktu, a sada Vam je, iz bilo kog razloga, neophodno da stupite u vezu s njima. Vaši razlozi mogu biti materijalne ili lične i emotivne prirode, ali Detektivska agencija Protecta će profesionalno i sa podjednakom agilnošću pristupiti potrazi.


Spremni smo da Vam pružimo svu pomoć i u slučajevima iznenadnog nestanka Vama bliske osobe bez obzira da li se radi o bolesnom i dementnom članu porodice, odbeglom maloletniku ili žrtvi otmice. Detektivska agencija Protecta će odmah, često i pre  zvanične policijske potrage, započeti traganje za nestalom osobom i preduzeti sve moguće mere kako bi se nestalo lice što pre vratilo porodici.LICA KOJA SE KRIJU RADI IZBEGAVANJA KRIVIČNOG GONJENJA


Naši detektivi su profesionalci sa prethodnim dugogodišnjim stažom i radom u bezbednosnim službama Republike Srbije. Njihovo iskustvo je neprocenjivo kada se radi o otkrivanju i pronalaženju lica koja su izvršila neko kažnjivo delo ali izbegavaju suočavanje sa pravosudnim organima i time i Vas onemogućavaju u ostvarivanju prava.


Bilo da se radi o osumnjičenim za manja krivična dela ili prekršaje, uključujući i dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja koja kriju boravište i nedostupni su organima gonjenja ili kada su u pitanju počinioci najtežih krivičnih dela Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći na otkrivanju i pronalažanju,  te pomoći  pravosudnim organima za dalje postupanje u skladu sa zakonom.


Takodje, ukoliko Vi ili Vaš pravni zastupnik tragate za nekim licem u postupku, na primer svedokom koji se ne odaziva sudskim pozivima, možemo Vam pomoći u njegovom pronalaženju.LICA KOJA SU KORISNIKU USLUGE PROUZROKOVALA ŠTETU


Ukoliko ste svoje poverenje poklonili pogrešnoj osobi i postali žrtva prevare, Detektivska agencija Protecta će Vam pomoći u pronalaženju tog lica, uputiće Vas u sve pravne aspekte slučaja, pomoći Vam da prikupite dovoljno dokaza  i da podnesete tužbu ili prijavu nadležnim organima.


Naši detektivi će Vam pomoći da pronađete lice koje Vam nije blagovremeno vratilo dug i krije se od Vas. Pružićemo Vam pomoć da stupite u vezu s dužnikom, kao i  svu moguću i zakonom dozvoljenu pomoć kako bi povratili privremeno otuđen novac ili neku drugu materijalnu vrednost.LICA KOJA ANONIMNO I PROTIVPRAVNO POSTUPAJU PREMA KORISNIKU USLUGE

SA PRETNJOM ŠTETNIH POSLEDICA


Detektivska agencija Protecta će Vam pružiti punu pomoć ukoliko ste Vi ili Vaši članovi porodice izloženi anonimnim pretnjama, uznemirujućim pozivima ili drugim vidovima ugrožavanja i uznemiravanja.


Posebno skrećemo pažnju na situacije kada su maloletni članovi Vaše porodice, najčešće deca školskog uzrasta, izložena vršnjačkim napadima ili pretnjama nasiljem. Ukoliko sumnjate da Vaša deca imaju takve probleme, obratite nam se s punim poverenjam i naši detektivi će profesionalno i brzo rešiti probleme.


Spremni smo da Vam pomognemo u svim slučajevima kad imate saznanja ili sumnju da su članovi Vaše porodice izloženi agresivnim nastupima verskih sekti, različitih destruktivnih organizacija i pojedinaca ili izazovima zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.


U svim navedenim situacijama naši iskusni detektivi će profesionalno, brzo i uspešno reagovati i pružiti Vam proverene informacije i ponuditi svu moguću pomoć i iskustvo u cilju razrešavanja ovakvih problema.PRONALAŽENJE IZGUBLJENIH ILI UKRADENIH PREDMETA


Detektivska agencija Protecta Vam može pomoći u potrazi za izgubljenim ili ukradenim predmetima. Najčešće se radi o izgubljenim dokumentima, izgubljenom ili ukradenom nakitu, umetničkim delima ili drugim predmetima koji za Vas, pored materijalne, imaju i emotivnu vrednost i značaj.


Naši detektivi Vam mogu pomoći i u slučajevima krađe motornih vozila pri čemu sopstvenim profesionalnim kapacitetima možemo pomoći i policiji da pronađe Vaše vozilo i izvršioca ovakvog krivičnog dela.RESTITUCIJA IMOVINE I PROVERA LEGALNOSTI VLASNIŠTVA


Detektivska agencija Protecta spremna je da Vam pruži svu potrebnu pomoć u prikupljanju neophodne dokumentacije vezano za podnošenje zahteva za restituciju imovine. Radi se, pre svega, o dokumentima i dokazima o vlasnicima oduzete imovine ili njihovim naslednicima, kao i drugim obaveznim prilozima koji se  odnose se na pravnu vezu podnosiova zahteva sa bivšim vlasnikom.
POMOĆ PORODICIDetektivska agencija Protecta zahvaljujući višegodišnjem radu i velikom iskustvu ima zaista zavidne rezultate na planu pružanja usluga koje se mogu svrstati u kategoriju pomoći porodicama. Savremene porodice su često disfunkcionalne, njihovo funkcionisanje je ugroženo neprimerenim ponašanjem pojedinih članova, ali blagovremenim utvrđivanjem činjenica i uzroka ovakvih aktivnosti je preduslov za reagovanje na pravi način.


Naši detektivi, ali i psiholozi koji su deo tima, pružiće Vam adekvatnu pomoć, kako na planu utvrđivanja istine, tako i kroz sve potrebne forme neposredne aktivnosti.PROVERA POUZDANOSTI BRAČNOG PARTNERA


Ukoliko imate opravdanu sumnju u pouzdanost Vašeg partnera i da bi Vam pomogli da dođete do pune istine, detektivi agencije Protecta mogu za Vaše potrebe, u potpunoj diskreciji, utvrditi sve potrebne činjenice.OTKRIVANJE KUĆNIH KRAĐA


Ukoliko smatrate da ste izloženi unutrašnjim krađama, najčešće se radi o unutarporodičnom potkradanju, najbolje rešenje je da Vam pomogne naša Agencija. Izvršioci su najčešće Vama bliske osobe i zato je najbolje rešenje da sami procenite koje mere ćete preduzeti nakon otkrivanja izvršioca. Mi ćemo, pored prikupljanja validnog dokaznog materijala, istražiti i motive izvršioca jer je moguće da se iza ovakvih dela kriju materijalne potrebe radi nabavke narkotika ili je lice izloženo pretnjama, iznudi ili uceni.PREVENCIJA MALOLETNIČKE DELINKVENCIJE


Detektivska agencija Protecta će Vam pomoći da ustanovite i pouzdano proverite da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delinkvencije, kakav je karakter njihovog druženja sa vršnjacima, da li su svi oni, kao grupa, izloženi uticaju kriminogene sredine.


Blagovremeno otkrivanje i presecanje ovakvih aktivnosti je preduslov za “vraćanje na pravi put” i odvijanja normalnog vaspitnog procesa. Naši detektivi sa velikim iskustvom u policiji i višegodišnjem suprotstavljanju maloletničkoj delinkvenciji će Vam pomoći pravim savetom i konkretnim aktivnostima.POLIGRAFSKO ISPITIVANJE


Da bi Vam pomogli da što pre otklonite sumnje i dodjete do pune istine, detektivska agencija Protecta može Vam ponuditi i usluge profesionalnog poligrafskog ispitivanja (“detektor laži”). Ovo ispitivanje obavljaju licencirani poligrafski ispitivači sa višegodišnjim iskustvom u radu u državnom i privatnom sektoru bezbednosti.TESTIRANJE NA NARKOTIKE


Prilikom jednog istraživanja i ispitivanja učenika srednjih škola, utvrdjeno je da je narkotike koristilo izmedju 15 i 20 odsto testiranih učenika. Ovo su veoma zabrinjavajući podaci i izuzetno je značajno da nam se roditelji obrate ako imaju i najmanju sumnju da im dete koristi psihoakivne supstance kako bi zajednički preduzeli odlučne mere.


Detektivska agencija Protecta za Vaše potrebe može uspešno organizovati i sprovesti testiranje na narkotike najsavremenijim metodama i sredstvima. Pored testiranja, naši detektivi u saradnji sa Centrom za prevenciju narkomanije iz Beograda imaju veliki uspeh u programu resocijalizacije zavisnika.
KRIZNI MENADŽMENTKrizni menadžment obuhvata planiranje, organizovanje, implementaciju i kontrolu poslovanja u uslovima nastanka krize. Činjenica je da su krize su za svaku organizaciju neizbežne, njihovo trajanje može biti znatno kraće, a posledice neuporedivo manje ukoliko je organizacija pripremljena za krizu. Upravo to i jeste zadatak kriznog menadžmenta kao novog polja menadžmenta. Proaktivno planiranje omogućava menadžerima da kontrolišu i reše krizu.SVEOBUHVATNE BEZBEDNOSNE PROCENE


Radi utvrđvanja trenutnog stanja bezbednosti vaše imovine i poslovanja, stručni i iskusni eksperti agencije Protecta izvršiće obilazak lokacija i objekata, sačiniti kompletnu bezbednosnu procenu i dati predlog optimalnih i finansijski najpovoljnjih mera zaštite.


Ovaj proces obuhvata sistemsko sagledavanje stanja bezbednosti sa aspekta zaštite i ukupne bezbednsoti svakog pojedinačnog objekta u kojem se odvija poslovanje, obavljanje analize utvrđenog stanja i davanje predloga za preduzimanje hitnih mera kojima bi se opšte stanje bezbednosti dovelo na zadovoljavajući nivo.IZRADA PLANA MERA I REŽIMA BEZBEDNOSTI (BEZBEDNOSNI KONSALTING)


Periodične krize i ugrožavanje bezbednosti poslovanja su za svaku organizaciju neizbežne. Međutim njihovo trajanje može biti znatno kraće, a posledice neuporedivo manje ukoliko je organizacija pripremljena za krizu. Upravo to i jeste zadatak kriznog menadžmenta kao novog polja menadžmenta koje treba da da odgovor na prosto pitanje: "ŠTA SE MOŽE DESITI I ŠTA AKO SE DESI".


Vrsta klijenta je od posebnog značaja za procenu, kako operativnog, tako i finansijskog rizika. Visoko rizični klijenti i potencijalni veliki gubitak moraju biti pravovremeno identifikovani, kako bi se preduzele odgovarajuće mere i mogući rizik pokrio adekvatnom polisom osiguranja.


Na osnovu bezbednosne procene, risk menadžeri detektiske agencije Protecta sačiniće plan mera koje će omogućiti uspostavljanje takve organizacije koja će sprečiti nastanak krize ili će njene posledice svesti na najmanju moguću meru. Suština ovakvog plana, odnosno usluge bezbednosnog konsaltinaga je prevencija, priprema, ublažavanje i oporavak poslovanja.IZRADA PLANA RADI OBEZBEĐIVANJA KONTINUITETA POSLOVANJA


Za bilo koji plan oporavka nakon kriznog dogadjaja, bez obzira da li se radi o izbijanju požara, neke druge prirodne katastrofe ili bilo kojih drugih događaja koji će omesti ili čak dovesti do obustave normalnog funkcionisanja i poslovanja kompanije, neophodno je sačiniti plan i utvrditi procedure koje će dati odgovarajući odgovor.


Cilj izrade plana za obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja je izrada plana koji će osigurati da se operativni poslovi u najkraćemo roku mogu sprovesti posle prekida nakon kriznog događaj. Time će se olakšati brzo obnavljanje sistema za obradu podataka, smanjiti prekid normalnih radnih procesa, ograničiti obim poremećaja i oštećenja, smanjiti ekonomska šteta.


Izrada ovakvog  plana, od strane naših iskusnih stručnjaka, omogućiće Vam da se preventivno uspostave alternativni načini rada, da se izvrši obuka zaposlenih za rad i delovanje po hitnim procedurama i – što je najvažnije - da se obezbedni brz oporavak i povraćaj u normalno stanje poslovanja.BEZBEDNOSNI KONSALTING U VEZI JAVNIH OKUPLJANJA, MANIFESTACIJA I PRIREDBI


Organizacija javnih skupova, kulturnih manifestacija, sportskih utakmica i priredbi, kao i sličnih dogadjaja, predstavljaju poseban bezbednosni izazov i zahteva sveobuhvatnu bezbednosnu procenu i izradu posebnog plana obezbedjenja.


Detektivska agencija Protecta u mogućnosti je da za Vaše potrebe realizuje potpun i sveobuhvatan plan zaštite svih navedenih vrsta okupljanja. Izrada plana obezbeđenja podrazumeva utvrđivanje načina rada i redosled odvijanja aktivnosti prilikom pružanja usluga fizičke i protivpožarne zaštite, organizovanje pružanja hitne medicinske pomoći, saradnju sa organima javne bezbednosti (policijom), ali I obezbedjivanje zaštite imovine organizatora. Osnovni cilj je da se proces pružanja usluga realizuje na optimalan i efikasna način, uz primenu svih bezbednosnih standarda.
POLIGRAFSKO TESTIRANJEBlagovremeno otkrivanje pravih činjenica u vezi sa mogućim ugrožavanjima ili nastalim štetama, jeste temelj za sprečavanje korporativnih malverzacija, krađa, prevara, mita, sukob interesa, iznude, pronevere i sl. Da bi Vam pomogli da što pre otklonite sumnje i dodjete do pune istine, stručnjaci detektivske agencije Protecta organizovaće poligrafsko testiranje (ispitivanje)  lica koja su na bilo koji način umešani u događaje koji Vama ili Vašoj firmi nanose ili mogu naneti štetu. Ovo ispitivanje obavljaju licencirani stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u radu u organima unutrašnjih poslova.


POLIGRAF


Inače, poligraf je sofisticirani, kompleksni aparat koji je u mogućnosti da istovremeno registruje i beleži više fizioloških reakcija koje nastaju prilikom ispitivanja. Pitanja su posebno sastavljena od strane psihologa - stručnjaka za poligrafsko ispitivanje i ako ispitivano lice pokuša da sakrije istinu i ne pruži tačan odgovor na određena pitanja, registruju se reakcije perifernog nervnog sistema koje nije moguće kontrolisati (promene disanja, krvnog pritiska, ubrzavanje pulsa, pojačano znojenje i sl.).


Analizu dobijenih zapisa vrši kvalifikovano stručno lice agencije Protecta i korisniku naših usluga se dostavlja pismeni izveštaj o rezultatima poligrafskog testiranja. Primenu ove metode posebno preporučujemo u slučajevima provere kandidata za zapošljavanje na osetljivim i odgovornim radnim pozicijama, kada se radi o sumnjama da je neka osoba umešana u unutrašnje krađe ili prevare, ako postoji sumnja da se zaposleni bavi nedozvoljenim aktivnostima koje mogu naneti štetu preduzeću u kojem radi i sl.


Kad se radi o porodičnim problemima, u nekim situacijama je poligrafsko testiranje izuzetno pogodno rešenje, naročito u slučajevima sumnje u vernost bračnog partnera ili ukoliko postoje razlozi za proveru maloletnih lica (sumnja u umešanost u delinkvenciju, moguću zloupotrebu narkotika, alkohola).

MMXIV © Detektivska Agencija PROTECTA, 11000 Beograd - Pukovnika Purića 4 (Voždovac) 011/3977-756, 011/3977-434


MMXIV © Detektivska Agencija PROTECTA, 11000 Beograd - Pukovnika Purića 4 (Voždovac) 011/3977-756, 011/3977-434